REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO

 1. Cel imprezy:
  Popularyzacja turystyki rowerowej, aktywnego wypoczynku na rowerach oraz poznawanie atrakcji przyrodniczych Parku Śląskiego.
  2. Nazwa imprezy:
  Szkolny Rajd Rowerowy
  3. Organizatorzy:
  Nauczyciele w-fu
  4. Warunki uczestnictwa:
  • Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest przestrzeganie regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu.
  • Posiadanie karty rowerowej, sprawnego technicznie roweru oraz kasku.
  • Prawo do startu mają uczniowie za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
 • Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy musza zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego.
 • Uczestnicy rajdu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz poruszania się prawą stroną drogi.
 • W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji na drodze, a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania.
 • Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp z pedałów.
 • Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
  • Jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30 m.
  • Podczas jazdy w kolumnie należy zachować 50-100 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny.
 • Należy jechać równo i spokojnie w szyku. Niedopuszczalna jest jazda równoległa i ciągłe zmiany pozycji.
  • Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Należy organizować je poza jezdnią na parkingu, łące lub polanie.
  • Przed wyruszeniem należy omówić trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia, zaplanować bezpieczne miejsca postoju na odpoczynek i posiłek.
  • Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu wiąże się z otrzymaniem upomnienia, a przy poważnych naruszeniach z wykluczeniem z rajdu.
 • Na trasie rajdu zabrania się:
  – śmiecenia,
  – niszczenia przyrody,
 •  – indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna

                    – głośnego zachowania.

 • Ze względu na warunki atmosferyczne rajd może być przełożony na inny termin lub odwołany.
 • Organizatorzy rajdu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe w czasie rajdu, spowodowane nie przestrzeganiem regulaminu.