RAPORTY Z EWALUACJI SP20 i G8

raport G8       raport SP20

Na początku marca w Zespole Szkół Integracyjnych gościli wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Katowicach, którzy przeprowadzili ewaluacje problemową w Szkole Podstawowej nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi i Gimnazjum nr 8 Integracyjnym .Badanie obejmowało uczniów, nauczycieli i rodziców. Ewaluatorzy w przeciągu 8 dni przeprowadzili wywiady indywidualne i grupowe, ankietowali, prowadzili obserwacje lekcji i zajęć pozalekcyjnych i analizowali dokumentację szkoły.

Na podstawie zebranych danych sporządzili raport, obejmujący trzy  obszary. Pierwszy z nich uwzględnia wiedzę i umiejętności uczniów, określone w podstawie programowej; drugi odnosi się do wszechstronnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i sytuacji; trzeci dotyczy procesów edukacyjnych, sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych. Oceniono również działania szkoły wynikające  z analizy wyników edukacyjnych.

Wysoka ocena wystawiona szkole jest potwierdzeniem umiejętnie podejmowanych działań, skierowanych na wszechstronny rozwój ucznia i rzetelnej pracy z uczniem . Doceniono również różnorodną i szeroką pomoc dydaktyczno-wychowawczą uczniom, wymagającym  opieki.

Wnioski ewaluatorów  potwierdzają wysoką jakość pracy w ZSI:

Realizacja przez szkołę podstawy programowej umożliwia uczniom nabycie kompetencji kluczowych, niezbędnych do kontynuowania nauki w następnym etapie edukacyjnym.  Szkoła, realizując zadania dydaktyczne i wychowawcze, otacza wsparciem uczniów i ich rodziców. Podejmowane działania są przez nich dostrzegane i doceniane, zwłaszcza specjalistyczna pomoc dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz indywidualizacja procesu edukacyjnego. Nauczyciele w szkole analizują osiągnięcia uczniów, a wdrażane wnioski z prowadzonego monitorowania tych osiągnieć przyczyniają się do powolnej poprawy efektów kształcenia, a także osiągania przez absolwentów szkoły sukcesów w następnym etapie edukacyjnym. Dokonywane przez szkołę rozpoznawanie możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych uczniów umożliwia zorganizowanie różnych form wsparcia i pomocy, w szczególności zajęć rozwijających zainteresowania, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych.  Dzięki właściwie prowadzonym działaniom edukacyjno-wychowawczo-opiekuńczym, zaangażowaniu nauczycieli, przyjaznej atmosferze szkoła jest bardzo dobrze postrzegana w środowisku lokalnym. Uczniowie szkoły i nauczyciele wspólnie z rodzicami uczniów aktywnie uczestniczą w wielu różnorodnych, wysoko ocenianych uroczystościach środowiskowych oraz podejmują wspólne inicjatywy i działania na rzecz niepełnosprawnych dzieci w ramach stowarzyszenia „Lodołamacz”.

Nauczyciele gimnazjum, realizując podstawę programową, uwzględniają zalecane warunki i sposoby jej realizacji oraz osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego. Prowadzą diagnozy, monitorują i analizują osiągnięcia każdego ucznia, z uwzględnieniem jego indywidualnych możliwości rozwojowych.  Prowadzone analizy wyników egzaminów gimnazjalnych oraz innych badań zewnętrznych służą do podejmowania działań zmierzających do podnoszenia efektów kształcenia oraz jakości pracy szkoły. Monitorując i analizując osiągnięcia uczniów oraz wdrażając wnioski z przeprowadzanych analiz, nauczyciele uwzględniają specjalne potrzeby edukacyjne uczniów. Zdaniem rodziców, wsparcie, które otrzymują ich dzieci w szkole od nauczycieli i wychowawców, jest adekwatne do oczekiwań zarówno ich, jak i ich dzieci.

Wystawiona wysoka ocena stanowi  zachętę do dalszej wytężonej pracy z dziećmi i młodzieżą.

Chcę podziękować wszystkim zaangażowanym w proces nauczycielom, rodzicom i uczniom za wkład pracy w sprawne i rzetelne podejście do ewaluacji.

                                                                                                                           Michał Płonka