List do rodziców ws. nauczania online

Szanowni Państwo!

20 marca 2020 r. ogłoszone zostało rozporządzenie MEN z 20.3.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 492). Rozporządzenie zmieniające weszło w życie z dniem ogłoszenia, tym samym dokonując zmiany obowiązującego od 11.3.2020 r. rozporządzenia MEN z 11.3.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 410).

Oprócz przedłużenia terminu czasowego ograniczenia funkcjonowania wybranych jednostek systemu oświaty do 10.4.2020 r. rozporządzenie zmieniające przewiduje rozwiązania, które pozwolą na wykonywanie przez szkoły i placówki oświatowe pracy w zmienionych warunkach.

Decyzja o wydaniu nowych przepisów wynika z faktu, że nie wiadomo jak długo trzeba będzie utrzymać istniejące obecnie ograniczenia w funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych. Natomiast nowe przepisy zawierają rozwiązania, które umożliwią jednostkom oświaty pracę w zmienionych warunkach kształcenia, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Nowe rozporządzenie wskazuje, ze zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności:

1) z wykorzystaniem:

a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl,

b) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,

 c) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,

d) innych niż wymienione w lit. a-c materiałów wskazanych przez nauczyciela;

2) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;

3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;

4) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną, wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W związku z tym w SP20 powstała procedura:

Procedura zdalnego nauczania SP 20

Procedura wprowadza zasady zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej nr z Oddziałami Integracyjnymi w Siemianowicach Śląskich.

W związku z wejściem rozporządzeń: zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, ustalających zasady zdalnego nauczania, w Szkole Podstawowej nr z Oddziałami Integracyjnymi w Siemianowicach Śląskich wprowadza się regulamin Organizacji Nauczania na Odległość.

Założenia.

 1. Nauczanie na odległość to kształcenie wspomagane technologiami internetowymi. Metody kształcenia na odległość służą zarówno do wspomagania zajęć tradycyjnych, przeprowadzania konsultacji w trybie zdalnym, jak i realizacji planowych zajęć dydaktycznych. Metodami tymi prowadzi się także zajęcia rewalidacyjne, nauczanie indywidualne, ścieżki kształcenia, realizację niektórych zajęć indywidualnie oraz zajęcia z terapeutą pedagogicznym, psychologiem, pedagogiem, doradcą zawodowym oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.
 2. Nauczanie na odległość może przyjąć różne formy, a w szczególności:
  1. Publikowanie materiałów dydaktycznych online m.in.: konspekty, zadania, testy oraz treści (podręczniki, publikacje, grafika, animacja, nagrania audio lub wideo itd.), itp.;
  1. Prowadzenie zajęć online m.in.: projekty grupowe, wideokonferencje (Meet), forum dyskusyjne, rozwiązywanie zadań, itp.;
  1. Przeprowadzanie testów i sprawdzianów, konsultacje i dyżury, i inne formy zajęć.
 3. Liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 3 lub 4 godziny pracy bezpośredniej z uczniem online od 8:00 do 11:45. Lekcje rozpoczynają się o pełnych godzinach zegarowych i trwają po 45 minut każda. Rozkład zajęć reguluje Plan Zajęć (załącznik 1).
 4. Zajęcia rewalidacyjne on line odbywają się od godziny 12:00 każdego dnia w wymiarze 0,5 godziny/każde zajęcia – czyli 50% dotychczasowego wymiaru.
 5. Zajęcia ze specjalistami (terapeutą, psychologiem, pedagogiem, korekcyjno-kompensacyjne, doradcą zawodowym, nauczycielem rehabilitantem narządów ruchu) prowadzone są po godzinie 12:00 w wymiarze 50% czasu zajęć formy stacjonarnej.
 6. Pozostałe zajęcia: nauczanie indywidualne, ścieżki kształcenia, realizację niektórych zajęć indywidualnie prowadzi się w wymiarze 50% czasu zajęć stacjonarnych, Jeżeli jest to możliwe od godziny 8:00.
 7. Zajęcia lekcyjne online wraz z całym otoczeniem dydaktycznym prowadzą nauczyciele przedmiotowi.
 8. Nauczyciele wspomagający proces nauczania oraz wychowawcy klas  monitorują obecność uczniów w czasie zajęć online, są w kontakcie z rodzicami, rozwiązują bieżące problemy, informują pedagoga o nieobecnościach i braku postępu w pracy uczniów. W rażących przypadkach interweniują u dyrektora szkoły.
 9. Po zakończeniu zajęć online nauczyciele w ramach swojego pensum oraz stałych godzin nadliczbowych przystępują do rozliczania zajęć z dni poprzednich i przygotowują się do następnych godzin zajęć.
 10. Narzędziem do prowadzenia nauczania na odległość jest aplikacja Classroom pakiet Google oraz w szczególnych przypadkach dziennik Uonet+ lub poczta elektroniczna w domenie sp-20.pl.
 11. Rozliczania zajęć prowadzonych z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość określa Tygodniowe Sprawozdanie z Prowadzonego Kształcenia na Odległość (załącznik nr 2).
 12. W przypadku gdy rodzic odmawia, ze wzgl. na brak sprzętu, Internetu, lub inne, zdalnego nauczania, na wychowawcę klasy spada obowiązek przesłania do sekretariatu szkoły, sekretariat@sp-20.pl,  plików tekstowych z materiałem do opanowania i zadaniami dla ucznia do wydrukowania i wysłania do rodziców. Do plików należy dołączyć adres do wysyłki. Zawartość powinna zawierać tygodniową porcję materiału dla ucznia oraz informacje o sposobie oceniania prac.

Oczywiście Internet pracuje cały czas i wszystkie komentarze, pytania, sugestie kierowane przez Państwa do nas dotrą po godzinach dyżuru nauczyciela online w czasie pracy w planowanym rozkładzie zajęć .

Mamy świadomość, ze na Państwa spadły nowe obowiązki związane z edukacją pociech, ale nauczyciele też wykonują b.dużo pracy poszukując i przystosowując materiał do zaistniałej sytuacji. Bardzo chcemy uratować rok szkolny, ale nie za wszelką cenę. Mamy świadomość stresu dzieci i Państwa. Rozważnie podchodzimy do ilości materiału i ćwiczeń, ale musicie Państwo mieć świadomość, że 5, 6 godzin które dzieci spędzały w szkole to nie były puste godziny.

Platforma Classroom na którą zaprosiliśmy dzieci wraz rodzicami to rozwiązanie funkcjonujące od dłuższego czasu w USA, więc sprawdzone, myślę, że po epidemii będzie jeszcze nam służyć. Doskonale funkcjonuje na komputerach stacjonarnych oraz laptopach i sprawdza się na smartfonach. Znam Państwa ograniczenia sprzętowe. Nikt nie był przygotowany na naukę zdalną. Staramy się tak organizować zajęcia i materiał, aby dostępność  nauczycieli i wiedzy była jak najlepsza. Na stronie http://foto.sp-20.pl/ publikuję plan lekcji online, wg którego dzieci i nauczyciele przedmiotowi spotykają się na zajęciach.

Po zajęciach lekcyjnych przewidujemy pracę z dziećmi w ramach rewalidacji, zdw, różnych terapii. Na adresy email dzieci nauczyciele przesłali zaproszenia do w odpowiednich zespołach. Należy te zaproszenia potwiedzić. Państwa proszę o dopilnowanie pociech, aby punktualnie stawiały się na lekcjach.

Procedura pracy online: http://foto.sp-20.pl/wp-content/uploads/2020/04/procedura-online-sp20.pdf

PLAN LEKCJI znajdziecie Państwo na stronie

http://foto.sp-20.pl/wp-content/uploads/2020/03/PLAN-WIRUS2-2020.docx

Z wyrazami szacunku Michał Płonka