Laptopy z programu „Zdalna Szkoła +”

Zgodnie z umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, dotyczącą realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła +” nasza szkoła otrzymała 3 laptopy dla uczniów do prowadzenia nauczania metodami i technikami nauki na odległość

Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 124.999,97 zł, co stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 organy prowadzące jednostki systemu oświaty mogą użyczyć sprzęt niezbędny do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.