Doradca zawodowy

Strona poświęcona istotnym zagadnieniom doradztwa zawodowego w SP 20

 

Rozporządzenie MEN w sprawie doradztwa zawodowego

 

 

Doradca zawodowy

Ewa Boryca

Godziny pracy

środa – 11.00 – 17.00

czwartek – 12.00 – 16.00

 

Zapraszam wszystkich uczniów, którzy nie wiedzą jaką szkołę średnią wybrać, ani jaki zawód wykonywać w przyszłości oraz rodziców, którzy zastanawiają się na tym jak wesprzeć swoje pociechy w planowaniu  przyszłość edukacyjno-zawodowej, tak aby osiągnęły sukces!

Rolą doradcy zawodowego w szkole jest przygotowanie i wspieranie uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych, które w praktyce przekładają się na wybór zawodu, prowadzącej do niego ścieżki kształcenia, planowanie, rozwój i zarządzanie karierą zawodową.

 

Cele działania doradcy zawodowego:

 1. Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjno – zawodowej.
 2. Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak: bezrobocie, problemy zdrowotne, adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej.
 3. Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.
 4. Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych.
 5. Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia.

 

Aby umówić się na spotkanie indywidualne proszę o kontakt

przez dziennik elektroniczny Vulcan

lub mailem
e.bo@o2.pl

 

 

 

Jakie są zadania WSDZ

 • zapoznawanie uczniów z koncepcją uczenia się przez całe życie i rynkiem edukacyjnym,
 • wspieranie ich w poznawaniu świata zawodów i rynku pracy,
 • inspirowanie do dokonywania samooceny i poznawania własnych zasobów,
 • udzielanie pomocy w nabywaniu umiejętności planowania i podejmowania decyzji związanych z dalszą ścieżką edukacyjną i zawodową.

Przykłady działań kierowanych do uczniów

 • konsultacje indywidualne, porady, udzielanie wskazówek,
 • zajęcia grupowe realizujące treści programowe dla klas I-III, IV-VI, VII-VIII związanych tematycznie z obszarami: poznawanie siebie i własnych zasobów; świat zawodów i rynek pracy; rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie; planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno- zawodowych: kl. I–VI – prowadzenie orientacji zawodowej, kl. VII – 10 godzin lekcyjnych, kl. VIII – 10 godzin lekcyjnych, kl. VII i VIII –  realizacja zagadnień doradztwa zawodowego podczas lekcji wychowawczych – minimum 5 godzin,
 • udostępnianie publikacji/literatury z zakresu doradztwa zawodowego,
 • praca z informatorami o zawodach,
 • spotkania z pracodawcami, absolwentami szkoły,
 • projekcje filmów o zawodach, 
 • tworzenie kół zainteresowań,
 • organizacja konkursów zawodoznawczych,
 • wizyty zawodoznawcze,
 • udział w targach edukacyjnych,
 • umieszczanie informacji edukacyjno-zawodowych, np. na stronie internetowej lub szkolnej stronie Facebooka.

Przykłady działań kierowanych do rodziców/opiekunów prawnych

 • systematyczne przekazywanie wiedzy o dziecku, jego umiejętnościach, zdolnościach, zainteresowaniach,
 • organizowanie spotkań doradczych,
 • udostępnianie publikacji/literatury z zakresu doradztwa zawodowego.

Przykłady działań kierowanych do nauczycieli

 • uświadamianie nauczycielom konieczności realizowania programu WSDZ na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego,
 • umożliwianie udziału w projektach, kursach i szkoleniach związanych z obszarem doradztwa zawodowego wymiana doświadczeń, baza wiedzy,
 • organizowanie lekcji otwartych.

Jakie metody pracy zastosować

W poradnictwie indywidualnym metody stosowane w pracy doradczej to m.in.:

 • konsultacje i porady indywidualne,
 • diagnoza zainteresowań, mocnych stron.

W poradnictwie grupowym stosowane metody w pracy doradczej to m.in.:

 • burza mózgów, dyskusja, pogadanki,
 • metody testowe jak np. ankiety,
 • metoda dramy: inscenizacje i odgrywanie ról,
 • metody audiowizualne: filmy, prezentacje multimedialne,
 • treningi umiejętności społecznych,
 • gry symulacyjne i zabawy,
 • zajęcia plastyczne.

Sojusznicy i sieci współpracy

 • poradnia psychologiczno-pedagogiczna,
 • biblioteka pedagogiczna,
 • ośrodek doskonalenia nauczyciel,
 • centrum kształcenia praktycznego (CKP),
 • kuratorium oświaty, organ prowadzący,
 • urząd pracy,
 • cechy rzemiosł różnych i przedsiębiorczości, izby rzemieślnicze,
 • ochotnicze hufce pracy (OHP),
 • pracodawcy, przedsiębiorcy,
 • organizacje pozarządowe,
 • ośrodki kultury.

Korzyści i przewidywane rezultaty wynikające z działań WSDZ – dla uczniów

 • nabywają kompetencje niezbędne do rozpoznawania własnych predyspozycji zawodowych,
 • potrafią dokonać samooceny, określając swoje mocne strony i zainteresowania, a także uzdolnienia i kompetencje (klasy IV-VI) i własne zasoby (klasy VII-VIII),
 • poznają, czym jest rynek pracy i świat zawodów, wymieniają różne grupy zawodów i podają czynniki wpływające na wybory zawodowe (klasy IV-VI), a także wyjaśniają trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy i potrafią dokonać autoprezentacji (klasy VII-VIII),
 • poznają zasady rekrutacji do poszczególnych szkół ponadpodstawowych (klasy VII-VIII),
 • uzasadniają potrzebę uczenia się przez całe życie, wskazują sposoby zdobywania wiedzy (klasy IV-VI) oraz określają strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji pozaformalnej i nieformalnej (klasy VII-VIII),
 • określają, kim chcieliby zostać, opowiadają o swoich planach edukacyjno-zawodowych (klasy IV-VI) oraz identyfikują osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej (klasy VII-VIII).

Jak monitorować i ewaluować WSDZ – przykłady

 • rozmowy z rodzicami/opiekunami prawnymi oraz z uczniami
 • ocena współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym (np. ankiety dla pracodawców),
 • sprawozdania z pracy doradcy zawodowego/osoby realizującej orientację zawodową w klasach I-III,
 • bieżące wypełnianie przez wychowawców i nauczycieli ankiet z przeprowadzonych działań w klasach IV-VI,
 • ocena zajęć prowadzonych w klasach VII-VIII z doradztwa zawodowego.